Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Unix-Solutions BVBA enerzijds en de klant (particulier of bedrijf) anderzijds.

1.2 Door het aangaan van een overeenkomst met Unix-Solutions BVBA gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Verkoopsvoorwaarden

2.1 Al de aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.2 De prijzen en voorwaarden op een offerte hebben een geldigheid van 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW (en andere mogelijke taksen) tenzij anders vermeld.

2.4 De klant erkent dat een bestelling via e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijke bestelling.

2.5 Alle betalingen dienen te gebeuren voordat de diensten worden geactiveerd, tenzij anders vermeld. Van zodra de betaling werd verwerkt worden de diensten van de klant zo snel mogelijk geactiveerd. Bij verlenging van diensten behoudt Unix-Solutions BVBA zich het recht om bij niet-betaling de diensten af te sluiten.

2.6 Unix-Solutions BVBA behoudt zich het recht om een dienst te weigeren.

2.7 Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de periode zoals vermeld op de factuur. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 100 euro kan bedragen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Unix-Solutions BVBA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien het voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist behoudt Unix-Solutions BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De klant zal zich houden aan de AUP (Acceptable Use Policy) van Unix-Solutions BVBA. Unix-Solutions BVBA heeft het recht deze AUP aan te passen. Unix-Solutions BVBA behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten bij schending van de AUP.

3.4 De klant verklaart dat alle gegevens die door de klant bij Unix-Solutions BVBA worden opgeslagen eigendom zijn van de klant.

3.5 De klant zal Unix-Solutions BVBA onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, BTW-nummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

Artikel 4: Vertrouwelijkheid

4.1 Zowel Unix-Solutions BVBA als de klant verbinden zich ertoe geen oneigenlijk gebruik te maken van vertrouwelijke informatie die ze in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben ontvangen. Onder deze vertrouwelijke informatie behoort onder andere: toegangscodes, de structuur en werking van programma’s door Unix-Solutions BVBA geschreven, facturatie –en financiële gegevens.

4.2 Unix-Solutions BVBA zal bepaalde klantgegevens van de klant bijhouden in het kader van normaal klantenbeheer. In geen geval zal Unix-Solutions BVBA de gegevens van de klant beschikbaar stellen aan derden. De klant heeft op verzoek inzage in deze gegevens en heeft ook het recht fouten hierin recht te zetten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Unix-Solutions BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor door de klant op haar systemen geplaatste gegevens.

5.2 De klant wordt verondersteld een back-up te nemen van alle gegevens die door de klant op de systemen worden geplaatst of via deze systemen worden verstuurd.

5.3 De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van misbruik van de diensten.

5.4 Unix-Solutions BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aangebracht door derden. De klant dient schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden.

5.5 Unix-Solutions BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, vertragingen of onderbrekingen van de geleverde diensten.

5.6 Geen van beide partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1 Alle door Unix-Solutions BVBA verstrekte stukken zoals ontwerpen, scripts, enz.. zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Unix-Solutions BVBA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden doorgegeven.

Article 7: Opzeggingen

7.1 Indien de klant zijn dienst wil stopzetten zal deze Unix-Solutions BVBA inlichten 3 (drie) maanden - tenzij anders gedefineerd - voor de vernieuwing van de dienst of één week na het ontvangen van de nieuwe (pro) forma factuur. De klant zal Unix-Solutions BVBA per e-mail of brief inlichten. De opzegging is enkel geldig na formele (e-mail/brief) goedkeuring van Unix-Solutions BVBA.

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

8.2 Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de klant. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van arrondissement Halle-Vilvoorde.

AUP (acceptable use policy)

I. Klanten van Unix-Solutions BVBA waarvan wordt vastgesteld dat zij deze voorwaarden overtreden (uitsluitend en alleen ter beoordeling van Unix-Solutions BVBA) worden onderworpen aan onmiddellijke schorsing en uiteindelijke opheffing van het account zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten.

II. Unix-Solutions BVBA kan de klant aansprakelijk stellen voor veroorzaakte schade en voor de kosten die gemaakt worden om deze voorwaarden te handhaven.

III. Enige daad die resulteert in het onderbreken van de diensten aan andere Unix-Solutions BVBA klanten of aan andere Internet-gebruikers onderwerpt de klant aan onmiddellijke opheffing van het account zonder restitutie van vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor de kosten van verloren diensten, plus de kosten van het onderzoek.

IV. Enige poging zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot enig systeem, hetzij in het netwerk van Unix-Solutions BVBA, hetzij in enig ander netwerk, zal de klant onderwerpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met, maar niet beperkt tot, onmiddellijke opheffing van de account zonder restitutie voor vooruitbetaalde diensten, en kan de klant onderwerpen aan aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verkrijgen van ongeoorloofde toegang of een poging ongeoorloofde toegang te verkrijgen.

V. De klant verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die Unix-Solutions BVBA maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te wikkelen.

1. Accounts en wachtwoorden

A. De klant zal identificatiegegevens (login-namen, wachtwoorden), adresgegevens en/of codes met de uiterste zorgvuldigheid bewaren.

B. Identificatiegegevens, adresgegevens en/of codes mogen niet worden gedeeld met enige andere partij zonder de uitdrukkelijke toestemming vooraf van Unix-Solutions BVBA.

C. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig misbruik dat wordt begaan met gebruikmaking van de identificatiegegevens die aan de klant toebehoren, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt.

2. Netwerkgebruik

Het is klanten niet toegestaan de systemen en/of netwerken van Unix-Solutions BVBA te gebruiken om:

A. systemen in het netwerk te verstoren.
B. netwerkdiensten of netwerkcommunicatie te verstoren.
C. te pogen veiligheidsmaatregelen van enig aan Internet gekoppeld systeem te doorbreken.
D. de apparatuur, hardware, software, data of diensten van Unix-Solutions BVBA te beschadigen of in het ongerede te brengen.
E. het systeem te gebruiken voor illegale doeleinden.
F. bedrieglijke online marketingpraktijken uit te voeren.
G. inbreuk te maken op de privacy van individuele gebruikers door middel van het bekijken van hun e-mail of hun private communicatie met andere gebruikers.
H. virussen of andersoortige vormen van malicieuze programma's in het netwerk of systeem te introduceren.
I. het systeem aan te wenden om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot andere computersystemen, netwerken of programma's.
J. ongeoorloofde toegang te verkrijgen (of pogen te verkrijgen) tot systemen of netwerken, daaronder begrepen enige poging een systeem of een netwerk te proben, scannen of testen op kwetsbaarheden, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk.
K. zonder toestemming data of verkeer van enig netwerk of systeem te monitoren zonder expliciete toestemming van de eigenaar van het systeem of het netwerk.
L. diensten aan een gebruiker, systeem of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, mailbombing, flooding, moedwillige pogingen een systeem te overbelasten, en broadcast-aanvallen.
M. doelbewust op zoek te gaan naar informatie over anderen, of bestanden, andere gegevens of wachtwoorden van anderen te kopieren of te wijzigen, of zich voor te doen als een andere gebruiker, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van die gebruiker.
N. inbreuk te maken op wettelijke bescherming van auteursrecht of licentiering van programma's en gegevens.
O. inbreuk te maken op de integriteit van computer- en netwerksystemen; voorbeeld: klanten zullen niet opzettelijk programma's ontwikkelen of gebruiken die andere gebruikers hinderen of een computer, computersysteem of netwerk infiltreren en/of beschadigen of de softwarecomponenten van een computer, computersysteem of netwerk wijzigen.
P. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat, opzettelijk of niet, enige toepasselijke nationale of internationale wet, of enige regels die daaruit voortvloeien, overtreedt.
Q. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bedreigingen bevat of oproept tot lichamelijk geweld of het vernielen van eigendommen.
R. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat bij een andere Internet-gebruiker overlast veroorzaakt.
S. frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, onderwerpen of diensten te kopen of te verkopen, of om enige vorm van financieel bedrog te promoten, zoals (maar niet beperkt tot) "piramide-systemen", "snel rijk worden-systemen" of "kettingbrieven".
T. identificerende netwerk-header-informatie toe te voegen, te verwijderen of te veranderen met het doel te bedriegen en te misleiden.
U. te pogen zich als een ander voor te doen door gebruikmaking van vervalste headers of andere identificerende informatie.
V. toegang te verkrijgen, of pogen toegang te verkrijgen tot de accounts van anderen, of om binnen te dringen, of pogen binnen te dringen, in beveiligingsmaatregelen van de computersoftware of -hardware, elektronische communicatiesystemen of telecommunicatiesystemen van Unix-Solutions BVBA of een andere partij, ongeacht of de toegang resulteert in beschadiging of verlies van gegevens.
W. enig materiaal te versturen (via e-mail, uploaden, posten of anderszins) dat inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofd kopieren van auteursrechtelijk beschermd materiaal, het digitaliseren en distribueren van fotomateriaal uit tijdschriften, boeken of andere auteursrechtelijk beschermde bronnen, en het ongeoorloofd verzenden van auteursrechtelijk beschermde software.
X. persoonlijke gegevens van derden te verzamelen, of pogen te verzamelen, zonder hun medeweten of instemming.
Y. e-mail te versturen berichten te posten of anderzins te doen om de website, producten, onderwerpen of diensten te kopen, te verkopen, of te promoten zonder expliciet vooraf verkregen toestemming van derden om zulks te doen.

3. E-mail

Het is klanten niet toegestaan om:

A. ongevraagde commerciële e-mail ("UCE") of ongevraagde bulk e-mail ("UBE") te verzenden naar enige Internet-gebruiker via een Unix-Solutions BVBA account of via enige andere netwerkverbinding die op enigerlei wijze Unix-Solutions BVBA impliceert.
B. e-mail, al of niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden.
C. e-mail te versturen naar meer dan 30 adressen tegelijkertijd (gebruikmakend van To-, Cc- of Bcc-headerregels), met uitzondering van mailinglists onder beheer van Unix-Solutions BVBA.
D. e-mail te verzenden naar meer dan in totaal 100 adressen zonder voorafgaande toestemming van Unix-Solutions BVBA; artikel 3C blijft van toepassing wanneer toestemming is verleend.
E. enig deel van de header-informatie in een e-mailbericht te vervalsen.
F. tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van Unix-Solutions BVBA te koppelen. Uw mailserver mag alleen binnenkomende e-mail accepteren die bestemd is voor uw eigen domein(en), en alleen uitgaande e-mail verzenden als die afkomstig is uit uw eigen netwerk/IP-reeks. Uw server mag onder geen beding mail afkomstig van buiten uw netwerk accepteren en deze vervolgens eveneens buiten uw netwerk afleveren. Kortom: uw mailserver moet begin- of eindstation voor e-mail zijn, geen tussenstation. Unix-Solutions BVBA behoudt zich expliciet het recht voor een onvoldoende beveiligde mailserver zonder kennisgeving vooraf te blokkeren.
G. Elke vorm van mailinglist-gebruik binnen het netwerk van Unix-Solutions BVBA moet voldoen aan de richtlijnen van RFC 3098 te vinden via http://www.faqs.org/rfcs/rfc3098.html. Deze richtlijnen maken integraal deel uit van deze AUP.

4. WWW

Unix-Solutions BVBA behoudt zich het recht voor enige door de klant geproduceerde informatie, die als aanstootgevend wordt beoordeeld door leden van de Internet-gemeenschap, of onwettig is volgens nationale of internationale regelgeving (specifiek, maar niet uitsluitend, beschermd materiaal), van zijn servers te verwijderen. Onder 'aanstootgevend' wordt tevens verstaan het adverteren van de website op een wijze die in artikel 3 en 4 van deze AUP wordt verboden ('spamvertizing'), waarbij het niet van belang is of het adverteren van de website via een andere ISP plaatsvindt. Herhaalde klachten kunnen resulteren in het opheffen van het account van de klant en het verwijderen van opgeslagen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving. Overtredingen mogen gemeld worden aan abuse@unix-solutions.be